Replot UFs stadgar

Antagna på årsmötet 15.2.2015

      

1. Föreningens namn, hemort, tid för grundandet och språk

Föreningens namn är Replot ungdomsförening r.f. och dess hemort är Korsholms kommun. Ungdomsföreningen som grundades 1913, kallas i dessa stadgar för föreningen. Föreningen bedriver sin verksamhet i Replot by på svenska och är partipolitiskt obunden. Föreningens administrativa språk är svenska.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Syftet med föreningen är att sammanföra svensk ungdom och verka för dess utveckling och allsidiga förkovran. Föreningen ska verka för ungdomens trivsel och trygghet och vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ. Föreningen ställer sig på frisinnad, utvecklingsvänlig och fosterländsk ståndpunkt.  Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bedriva en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseinriktningar bedriva informations- och upplysningsverksamhet, anordna kurser samt liknande verksamhet arrangera evenemang av olika slag, t.ex. danser och filmkvällar samarbeta med andra föreningar arrangera mötestillfällen, utflykter och fester och med dessa jämförbara evenemang erbjuda ungdomen möjlighet till rekreation och avkoppling i en trivsam miljö. Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen lyssna på medlemmarnas önskemål och sträva efter att uppfylla dessa.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att söka om bidrag, ta emot donationer och testamenten, äga fastigheter, ordna lotterier och medelinsamling samt idka sådan ekonomisk verksamhet som nämns i § 5 i föreningslagen, såsom t.ex. caférörelse. För dylik verksamhet skaffar föreningen nödvändiga tillstånd. Föreningens ändamål är inte att skaffa ekonomisk vinst för de medverkande ej heller skall dess verksamhet i huvudsak vara av ekonomisk natur.

 

3. Medlemskap

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.

En person, som utomordentligt främjat föreningens verksamhet, kan på förslag av styrelsen och beslut av föreningens möte, utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlemstiteln ges på livstid.

 

4. Utträde ur föreningen

En medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla om detta skriftligen till föreningens styrelse eller ordförande, eller anmäla detta vid föreningens möte för anteckning i protokollet. Utträde anses träda i kraft omedelbart efter att det anmälts, men den avgående medlemmen är dock förpliktigad att erlägga sina avgifter och fylla andra krav, ställda av dessa stadgar, till slutet av löpande kalenderår.

 

5. Uteslutning av medlem

Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som inte erlagt medlemsavgift som förfallit till betalning eller i övrigt bryter mot dessa regler eller uppträder på ett sätt, som inte motsvarar föreningens syfte. Beslutet träder i kraft omedelbart och det anses nå den uteslutna medlemmen inom fem dagar efter det att beslutet avsänts i slutet kuvert. Den uteslutna medlemmen har inte rätt att kräva återbäring av de avgifter han erlagt föreningen.

 

6. Medlemsavgifter

Anslutnings- och medlemsavgifternas storlek, som uppbärs av medlemmarna, fastslås årligen vid föreningens årsmöte. Medlem som erlagt medlemsavgift minst 20 år, eller medlem, som på en gång erlagt medlemsavgiften för 10 år, kan av styrelsen befrias från erläggande av medlemsavgiften och utnämnas till ständig medlem. En ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

 

7. Föreningens ordinarie och extra möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars. Styrelsen bestämmer tid och plats för ordinarie och extra möten. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. För deltagande i föreningens möten krävs personlig närvaro.

Inbjudan till föreningens ordinarie och extra möten tillkännages minst 14 dygn före mötet genom antingen a) annons i på orten allmänt utbredd tidning, eller b) med skriftlig anmälan på allmän anslagstavla på orten samt annonsering på internet och sociala medier.

 

8. Årsmöte

Vid årsmötet behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av:
  • Mötesordförande
  • Sekreterare
  • Två protokolljusterare
  • Två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
 9. Val av en verksamhetsgranskare och hans suppleant
 10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

9. Föreningens extra möte

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

 

10. Protokoll

Vid föreningens, dess styrelses och sektioners möten bör protokoll föras. Protokollen över föreningens möten bör undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt justeras av de valda protokolljusterarna.

Protokollen över styrelse- och sektionsmötena justeras omedelbart eller vid följande möte.

 

11. Omröstning

Beslut fattas vid möten med absolut majoritet (mer än ½ av rösterna). Vid personval väljs den person som fått flest röster; vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Vid andra än personval avgör vid lika röstetal ordförandes röst. Vid alla möten sker omröstning vid behov med slutna röstsedlar.

Varje ordinarie medlem, hedersmedlem och ständig medlem som erlagt sin anslutnings- och medlemsavgift och som fyllt femton år före mötet, har en röst. Fullmaktsröstning är inte tillåten.

 

12. Föreningens administration

Föreningens verksamhet och ekonomi leds av styrelsen, som består av ordförande och av fyra till sex (4–6) styrelsemedlemmar och två (2) suppleanter. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer bland sina medlemmar en viceordförande. Styrelsen väljer dessutom en sekreterare, en kassör samt övriga nödvändiga funktionärer, vilka inte behöver vara styrelsemedlemmar.

Styrelsen kan till sina möten inkalla medlemmar i föreningen eller representanter per på orten verksamma andra föreningar eller motsvarande sammanslutningar.

Styrelsen sammankallas av ordförande, eller ifall han är förhindrad, av viceordförande då de anser det vara nödvändigt, eller då hälften av styrelsens medlemmar skriftligen kräver det.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är:

 • Att förverkliga föreningens mötesbeslut
 • Att leda och utveckla föreningens verksamhet
 • Att välja nödvändiga sektioner och dessas ordförande
 • Att ansvara för föreningens ekonomi
 • Att föra en förteckning över medlemmarna
 • Att göra upp föreningens verksamhetsberättelse och bokslut
 • Att göra upp föreningens verksamhetsplan och budget
 • Att sköta föreningens informationsverksamhet
 • Att anta och utesluta medlemmar samt besluta om disciplinära åtgärder angående medlemmarna
 • Att anta/säga upp föreningens funktionärer
 • Att fatta beslut om beviljandet av föreningens förtjänsttecken, samt föreslå beviljandet av övriga heders- och förtjänsttecken.
 • Att vidta nödvändiga åtgärder som föreningens intressen kräver
 • Att överlämna föreningens räkenskaper för granskning till verksamhetsgranskaren senast två (2) veckor före årsmötet

 

Ordförandes uppgifter är:

 • Att bevaka föreningens intressen och välgång
 • Att övervaka föreningens verksamhet och att stadgarna följs
 • Att kalla till styrelsens möten
 • Att föra ordet vid styrelsens möten och att öppna föreningens möten

 

Sekreterarens uppgifter är:

 • Att föra protokoll vid styrelsens möten
 • Att förbereda föreningens verksamhetsplan och –berättelse
 • Att verkställa styrelsens beslut tillsammans med ordförande
 • Att sköta föreningens korrespondens och arkiv
 • Att tillsammans med ordförande planera och förbereda förslag och initiativ

 

Kassörens uppgifter är:

 • Att föra bok över medlemmarna och tillsammans med styrelsen ombesörja indrivningen av medlemsavgifterna
 • Att sköta, ta emot och kvittera de penningmedel som inkommer till föreningens kassa, utföra de betalningsåtaganden som ankommer på föreningen eller som styrelsen bestämt samt att handha föreningens bokföring
 • Att föra bok över föreningens lösöre, övriga inventarier och tillgångar som styrelsen handhar, om uppgiften inte överförts på någon annan
 • Att årligen uppgöra föreningens förslag till budget och bokslut samt bereda andra rapporter eller utredningar som rör föreningen
 • Att tillsammans med ordförande och sekreterare planera åtgärder för att stärka föreningens ekonomi

 

13. Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.

 

14. Tecknandet av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande endera tillsammans med sekreteraren eller kassören. Personerna som tecknar föreningens namn skall vara myndiga.

 

15. Sektioner

Sektionerna kan besluta om sin interna verksamhet, dock så att föreningens styrelse fastställer sektionens rättshandlingar.  Sektionerna rapporterar till styrelsen.

 

16. Förändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningens möte. För att beslutet skall träda i kraft krävs minst tvåtredjedels (2/3) majoritet av de givna röstetalen. I möteskallelsen bör ändringen av stadgar nämnas.

 

17. Upplösning av föreningen

För att beslut om föreningens upplösning skall träda i kraft bör det fattas av föreningens tvenne möten efter varandra med minst trefjärdedels (3/4) majoritet av de givna röstetalen. I möteskallelsen bör föreningens upplösning särskilt nämnas.

 

18. Överlåtelse av föreningens tillgångar

Ifall beslut om föreningens upplösning fattas, används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Boutredningen utförs av personer valda av mötet. Upplösningen bör anmälas hos föreningsregistret.