Hyresavtal

Här ser ni vår grund för hyresavtal. Vi utgår ifrån detta då vi skriver hyresavtal med alla som hyr lokalen. Om det är punkter man inte förstår eller om det är något man vill avtala skillt om gällande uthyrningen så kan man ta kontakt för att diskutera detta.

 

Hyresavtal för Replot ungdomslokal 

Replot ungdomsförening r.f. hyr ut Replot ungdomslokal till ________________ för tiden _____– _____, ändamålet för uthyrningen är _________________. Hyran för ungdomslokalen är ______€  och betalningstiden är 10 dagar enligt fakturans datering. Hyran och eventuella övriga avgifter faktureras i efterhand. 

Hyrestagaren är ansvarig för att ungdomslokalen och tomten är noggrant städad vid hyrestidens utgång. Städningen kommer att granskas av en medlem ur Replot UF:s styrelse, och om städningen anses vara otillräcklig kommer en avgift på 100€ för utebliven städning att faktureras till hyrestagaren. 

Hyrestagaren hålls ansvarig för alla skador som uppkommer på byggnaderna, tomten och  inventarierna under eller till följd av uthyrningen. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för alla  skador. Kostnaderna som uppkommer till följd av skadorna samt en avgift på 100€ för det extra arbetet kommer att faktureras till hyrestagaren.  

Hyrestagaren bör i god tid före hyrestillfället bekanta sig med räddningsplanen för  ungdomslokalen som finns tillgänglig både i elektronisk form på www.replotuf.sou.fi samt i  pappersformat i ungdomslokalen för att kunna agera ändamålsenligt i farosituationer. 

Ytterligare regler och instruktioner som bör följas framkommer ur bilagan till detta hyresavtal.  

Hyrestagaren kommer att hållas personligt ansvarig för att alla villkor i hyreskontraktet uppfylls, samt för att alla avgifter betalas till Replot ungdomsförenings konto inom utsatt tid.  

Detta avtal har uppgjorts i två exemplar, ett för Replot ungdomsförening r.f. och ett för  hyrestagaren. 

 

BILAGA TILL HYRESAVTAL FÖR REPLOT UNGDOMSLOKAL 

Regler och instruktioner för användningen av Replot ungdomslokal 

 1. Replot ungdomslokal kan hyras av en myndig person eller en juridisk person representerad av en myndig ansvarsperson (hyrestagare), som ingår ett hyresavtal med Replot ungdomsförening r.f. (hyresgivare). I och med hyresavtalet godkänner hyrestagaren dessa regler och instruktioner och förbinder sig att följa dem under användningen av utrymmena.

 2. Hyrestagaren är ansvarig för ordningen och säkerheten på platsen, skaffar eventuella försäkringar och myndighetstillstånd som behövs för tillställningen och ser till att utrymmena hålls i gott skick. 

 3. Hyrestagaren är ersättningsskyldig ifall skadegörelse, förstörelse eller skador uppdagas. Hyrestagaren förbinder sig att innan utgången av uthyrningen meddela hyresgivaren om eventuell skadegörelse eller jämförbara händelser för att på detta sätt avtala med hyresgivaren om ersättning.

 4. Hyrestagaren och hyresgivaren ingår ett skriftligt hyresavtal i två identiska exemplar. Hyrestagaren kan upphäva hyresavtalet genom e-mail till replot.uf@gmail.com. Ifall annulleringen av hyresavtalet görs 14–7 dagar innan första dagen för uthyrning, erlägger hyrestagaren 50 % av det totala överenskomna hyresbeloppet. Ifall annulleringen av hyresavtalet görs 6–0 dagar innan första dagen för uthyrning, erlägger hyrestagaren 100 % av det totala överenskomna hyresbeloppet. Avgifterna för annullering gäller även i fall då det skriftliga hyresavtalet ännu inte har hunnit undertecknas men ett muntligt avtal om uthyrning har ingåtts.   

 5. Hyrestagaren har genom hyresavtalet tillgång till de utrymmen som ingår i det valda uthyrningspaketet under tiden för uthyrningen enligt hyresavtalet.

 6. Hyrestagaren får förfogande till en nyckel till ungdomslokalen. Trots att nyckeln överlåts åt en tredje part (t.ex. cateringföretag) är hyrestagaren i ansvarsställning jämte mot hyresgivaren. 

 7. Nyckeln till ungdomslokalen överlämnas enligt överenskommet sätt och tidtabell inför uthyrningen. Vid utgången av uthyrningen lämnas nyckeln i köket i ungdomslokalen.

 8. Hyrestagaren får fritt välja cateringföretag. I ungdomslokalen finns inte alkoholutskänkning.

 9. I ungdomslokalen får vistas högst 180 personer. 

 10. Fastighetens bord och stolar får användas av hyrestagaren. Även användning av videokanonen och dukarna, högtalare samt köksutrustningen ingår i hyran. 

 11. Det är förbjudet att stå eller att förvara viktmässigt motsvarande saker på borden.

 12. Dekorering av ungdomslokalen bör utföras så att inga märken syns efteråt. Detta betyder att det är förbjudet att t.ex. använda stift eller på annat sätt gör hål i väggar och tak.

 13. Hyrestagaren bör vara aktsam så att inte begränsningskablarna som är nedgrävda längs med gräsmattans kanter skadas, t.ex. om skyltar dunkas ner i marken. Om begränsningskablarna eller guidekablarna skadas till följd av uthyrningen står hyrestagaren för reparationskostnaderna.

 14. Hyrestagaren ansvarar för städningen efter tillställningen, om det inte skilt har avtalats att Replot UF sköter detta mot ersättning. Efter tillställningen bör golven och toaletterna städas noggrant. Hyrestagaren ansvarar även för att tömma skräpkorgarna i ungdomslokalen, rengöra arbetsytor i köket samt borden och stolarna som använts, diska använda kärl, föra bort all rekvisita (bordsdukar, glas, flaskor, bestick, dekorationer, björkar mm) som hyrestagaren haft med sig för tillställningen, samt rengöra utomhusområdena (bl.a. eventuella fimpar, burkar och flaskor avlägsnas från fastigheten). Hyrestagaren måste ta hem det skräp som inte ryms i fastighetens soptunna, det får inte lämnas bredvid soptunnan. För slarvig städning eller vid onormalt nedsmutsad fastighet debiteras 100 €.

 15. Eventuella spyor bör omgående städas bort av hyrestagaren. Per lämnad spya debiteras 100 €.

 16. Medtagna björkar och dylikt tas bort av hyrestagaren. Dessa hör ej hemma i soptunnan.

 17. Hyrestagaren bör respektera att viss mängd livsmedel tillhörande hyresgivaren kan vara förvarad i köket och dess kyl- och frysutrymmen.

 18. Rökning är förbjuden inomhus. Fimpar skall samlas upp i kärl utomhus.

 19. Hyrestagaren är ansvarig att övervaka eventuella levande ljus både inomhus och utomhus.

 20. Vid avlägsnande från byggnaden försäkrar sig hyrestagaren att alla ytterdörrar är låsta och att inga köksmaskiner eller andra apparater lämnats på.

 21. Om det framkommer att hyrestagaren har undanhållit det verkliga ändamålet för uthyrningen från hyresgivaren har hyresgivaren rätt att säga upp detta hyresavtal omedelbart utan några ersättningar till hyrestagaren. 

 22. Hyresgivaren förbehåller sig rätten att uppdatera dessa regler och anvisningar. Hyrestagaren informeras omgående ifall ändringar uppkommer.